Home » Ledenservice » Reglement

Reglement

Voorlopig Wedstrijdreglement BOD’84   Competitiereglement

 1. Reglementen NBB

BOD’84 speelt haar wedstrijden volgens de actuele versies van “Spelregels voor Wedstrijdbridge”, het “Wedstrijdreglement” en het “Protestreglement”, uitgegeven door de Nederlandse Bridge Bond.

 1. Definities
Speelavond Bod’84 heeft twee speelavonden: de dinsdag- en de donderdagavond. Beide avonden hebben een eigen Clubcompetitie.
Speelseizoen Het speelseizoen begint in de eerste week van september, waarin een dinsdag en/of een donderdag valt. Het seizoen loopt door tot in de eerste helft van juni.
Clubcompetitie Een clubcompetitie kan bestaan uit:

·         Onderlinge Paren Competities (OPC),

·         TopIntegraalcompetitie (TI)

·         Interne ViertallenCompetitie (IVC)

·         ButlerCompetitie (BC)

  Niet alle competitievormen worden ieder seizoen op beide speelavonden gespeeld. De Technische Commissie (TC) bepaalt- zo mogelijk voor aanvang van het seizoen- het wedstrijdprogramma voor beide speelavonden. De OPC-competities worden gespeeld in 2 of meer lijnen. De Ruitenboerwedstrijd in het voorjaar maakt deel uit van de TI.

Zitting Een OPC of TI-zitting bestaat uit zes ronden van vier spellen, tenzij de wedstrijdleider voor de aanvang van de zitting een wijziging hierop bekend maakt.
Wedstrijdleider De wedstrijdleider (WL) is de persoon, die door de Technische Commissie (TC) is aangewezen als eindverantwoordelijke voor de organisatie van een zitting. Zijn of haar belangrijkste taak is een ordentelijk en eerlijk verloop van de wedstrijd.
Arbiter De arbiter is een door de WL aangewezen persoon, die belast is met de correcte toepassing van de spelregels.
Victoriepunten Victoriepunten (VP) worden in viertallen wedstrijden gebruikt om een waardering toe te kennen aan de prestaties in een wedstrijd tussen twee teams. De VP worden bepaald op basis van het verschil in IMP tijdens de wedstrijd.
Slempunten Voor resultaten behaald in de clubcompetitie worden slempunten (SP) toegekend
Speciale drives Speciale drives zijn drives, die niet meetellen voor de clubcompetitie. Voorbeelden zijn de herfstdrive, kerstdrive, paasdrive en slotdrive.Voor resultaten behaald in deze drives worden geen plaatsingspunten (RP) of slempunten (SP) toegekend.
Rankingpunten De resultaten van een avond worden vertaald in rankingpunten (RP). De indeling in groepen en de clubkampioenschappen worden bepaald aan de hand van het gemiddelde aantal behaalde rankingpunten.
Ranking Gemiddelde aantal rankingpunten gehaald over de laatste 5 speelavonden, dat de speler aanwezig was. Hierbij maakt het niet uit of het OPC-, TI-, butler of viertallenavonden waren.

 

 1. Verhindering

De verhinderde speler geeft vóór 17.00 uur op de speeldag een bericht van verhindering door aan de coördinator van de speelavond. Hiervoor maakt hij gebruik van de internetsite van BOD’84: www.bod84.nl. zie Onze club / Algemeen.

 1. Afwezigheid op clubavond

Bij een niet gemelde of te laat gemelde  afwezigheid krijgt u een strafscore van 30% voor de betreffende zitting. (of 0 VP’s of -80 IMP’s). Het aantal rankingpunten voor deze avond wordt bepaald op basis van deze (straf)score. Deze rankingpunten tellen gewoon mee in de ranking. Zij kunnen niet als aftrekscore gebruikt worden en tellen dus ook altijd mee voor de clubkampioenschappen.

 1. Spelen met een invaller

Indien u een zitting (OPC/ TI/ IVC/ of BC) zonder partner bent, kunt u spelen met een invaller. Aan de coördinator van de speelavond vraagt u eerst of een ander lid van BOD ’84 (van vergelijkbaar speelniveau) beschikbaar is, bij voorkeur een lid van de eigen speelavond. Is dit niet het geval, dan kunt u met een invaller van buiten de club spelen.

Als u speelt met een invaller meldt u dit altijd vooraf aan de coördinator van de speelavond. Hiervoor gebruikt u het formulier dat op de website van BOD’84: www.bod84.nl is te vinden.

Als u met een invallend clublid speelt, wordt uw paar ingedeeld op basis van de gemiddelde ranking van de beide spelers.

Als u speelt met een invaller van de andere speelavond, wordt zijn eerste ranking gebaseerd op de ranking van de andere avond. De TC kan een correctiefactor hanteren. Zij zullen dit doen als de ranking van de spelers, die op beide avonden spelen aanmerkelijk van elkaar verschillen.

Als een speler van buiten komt wordt zijn eerste ranking de ranking van dat moment van de reguliere partner van degene, waarmee hij speelt.

Zodra iemand op een speelavond gespeeld heeft krijgt hij een eigen ranking voor die speelavond. Deze ranking wordt gedurende de rest van het seizoen gebruikt voor deze invaller.

 1. Bepaling rankingpunten OPC en Top Integraal.

Per speelavond worden rankingpunten uitgedeeld aan de spelers, die die avond hebben deelgenomen. Voor de berekening wordt de volgende formule gebruikt:

Rankingpunten = R + 20 * (S – 50%) / 13,5%

Hierbij is R de gemiddelde ranking van de paren in de eigen lijn en S het percentage, dat het paar die avond heeft gehaald.

Het aantal rankingpunten wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma.

 1. Bepaling rankingpunten butlercompetitie

Per speelavond worden rankingpunten uitgedeeld aan de spelers, die die avond hebben deelgenomen. Voor de berekening wordt de volgende formule gebruikt:

Rankingpunten = R + 10 * S

Hierbij is R de gemiddelde ranking van de paren in de eigen lijn en S het aantal GIMP, dat het paar die avond heeft gehaald.

Het aantal rankingpunten wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma.

 1. Bepaling rankingpunten viertallencompetitie

Per speelavond worden 2 viertallenwedstrijden gespeeld. De rankingpunten worden uitgedeeld aan de spelers, die die avond hebben deelgenomen. Voor de berekening wordt de volgende formule gebruikt:

Rankingpunten = W + 10/7 *(S – 20)

Hierbij is W de gemiddelde ranking van de (8) tegenstanders en S het totaal aantal VP, dat het viertal die avond heeft gehaald.

Het aantal rankingpunten wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma.

 1. Indeling in lijnen OPC en butlercompetitie

Het aantal lijnen waarin gespeeld wordt is afhankelijk van het aantal deelnemende paren. Bij 22 of minder paren wordt in 1 lijn gespeeld. Alle paren spelen dan in de A-lijn.

Bij 23 tot  36 paren wordt gespeeld in 2 lijnen. Bij meer paren wordt in 3 lijnen gespeeld. Het aantal paren in de verschillende lijnen wordt is dan als volgt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien onze locatie zullen er nooit meer dan 42 paren kunnen deelnemen. De paren worden op basis van ranking gesorteerd. De paren met de hoogste ranking worden in de A-lijn ingedeeld. De volgende  paren in de B-lijn. Binnen een lijn worden de paren willekeurig (op basis van loting) ingedeeld.

 1. Indeling in lijnen Top Integraal

Bij Top Integraal wordt een uitslag berekend over alle lijnen. Het is daarom belangrijk dat de lijnen ongeveer even sterk zijn. De paren, die volgens de OPC indeling recht hebben op indeling in de A-lijn, worden evenredig verspreid over de lijnen. Daarbij worden binnen een lijn de A- paren zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de even en oneven paarnummers. Ditzelfde gebeurt voor de andere lijnen.  Verdere indeling vindt willekeurig(op basis van loting) plaats.

 1. Indeling Viertallencompetitie

De indeling van de viertallencompetitie gebeurt op basis van een Ladder- systeem, waarbij de ‘stand’ wordt bepaald op basis van het aantal rankingpunten. Bij het zwitsers systeem spelen de hoogst geplaatste teams steeds tegen elkaar. Teams, die al tegen elkaar gespeeld hebben spelen niet nogmaals tegen elkaar. Er wordt steeds een indeling vooraf gemaakt  voor 2 wedstrijden op één avond.

 1. Bepaling ranking begin van het seizoen

Aan het begin van het seizoen 2017-2018 heeft niemand nog een ranking. Vandaar dat de laatste 10 gespeelde clubavonden van het vorig seizoen worden gebruikt om een eerste ranking te bepalen van de clubleden. Uiteraard tellen voor een speler slechts de laatste 5 avonden dat hij gespeeld heeft mee.

In de volgende seizoenen wordt de ranking, waarmee het seizoen wordt gestart gelijk aan de ranking aan het einde van het vorige seizoen.

 1. Nieuwe spelers en nieuwe paren

Nieuwe spelers of paren worden door de TC op grond van hun speelsterkte in een lijn ingedeeld. Zij krijgen als eerste ranking 80 als zij in de A-lijn worden ingedeeld, 70 als zij in de B-lijn worden ingedeeld en 60 als zij in de C-lijn worden ingedeeld. Meestal wordt een nieuw paar in de B-lijn ingedeeld. Gaat een clubspeler met een nieuw clublid spelen dan krijgt het nieuwe clublid als eerste ranking de ranking van de clubspeler, waarmee hij gaat spelen.

 1. Clubkampioenschap

Per seizoen worden de clubkampioenen bepaald op basis van het gemiddelde aantal rankingpunten, dat een paar / viertal heeft behaald gedurende het hele seizoen. Hierbij geldt dat iedere speler minstens 60% van de wedstrijden moet hebben meegedaan. Indien meer dan 60% van de wedstrijden gespeeld zijn, kan een speler zijn slechtste scores aftrekken. Hierbij geldt dat er voor maximaal 20% van de wedstrijden een aftrekscore is. De volgende kampioenschappen worden gespeeld:

 • Parenkampioenschap (alle OPC- wedstrijden tellen mee.)
 • Top Integraal kampioenschap (alle TI- wedstrijden tellen mee.)
 • Butlerkampioenschap (alle butlerwedstrijden tellen mee)
 • Viertallenkampioenschap (alle viertallenwedstrijden tellen mee) (alleen dinsdag)
 • Algeheel kampioenschap (alle wedstrijden tellen mee)
 1. Slemkampioenschap

Ieder seizoen wordt op beide speelavonden een slemkampioenschap toegekend aan de persoon die de meeste slempunten heeft behaald. De slempunten worden per persoon als volgt toegekend: +3 punten voor geboden en gemaakt groot slem +2 punten voor geboden en gemaakt klein slem. – 1 punt voor geboden en niet gemaakt klein of groot slem.

Bij de OPC-, de TI- en de IVC en de Butlerzittingen worden slempunten toegekend, maar niet bij de speciale drives.

Wanneer twee of meer personen evenveel slempunten hebben gehaald, is de persoon die het minst aantal keren down is gegaan in een geboden slem het hoogste van deze personen eindigen in het slemklassement. Indien dit geen beslissing brengt, eindigt de persoon die de meeste keren groot slem heeft geboden en gemaakt, hoger in het slemklassement. Indien ook dan meerdere personen een gelijke score hebben, dan zijn zij allen slemkampioen.

 1. Op tijd spelen

Voor het spelen van 1 ronde van 4 spellen heeft men in principe 30 minuten. De WL kan afwijken van deze tijdslimiet.

Indien bij het verstrijken van de rondetijd niet alle spellen volledig zijn gespeeld, wordt voor de niet, of niet volledig, gespeelde spellen een arbitrale score van 40% (of -3 IMP’s) toegekend aan beide paren. Een paar dat gemiddeld over de overige spellen van de zitting minder dan 40% heeft behaald krijgt het eigen gemiddelde van die zitting voor dat spel (gemiddelde-).

Indien de WL of een van de TC- leden, waarneemt dat aan een tafel wordt doorgespeeld na beëindiging van de rondetijd, dan vraagt hij of zij eerst of er geclaimd kan worden. Kan dat niet, dan sommeert hij of zij de spelers direct met spelen te stoppen.  

Indien de tafel waaraan is gearbitreerd, of de tafel van de arbiter vanwege de arbitrage één spel niet meer kan spelen, krijgen de beide paren aan tafel voor het niet gespeelde spel hun eigen gemiddelde. De WL kan bij een langdurige arbitrage besluiten de rondetijd te verlengen. Die extra speeltijd geldt dan uitsluitend voor de betrokken tafel(s). De WL kan in dat geval ook besluiten het spel te laten naspelen na afloop van de zitting.

 1. Afhandeling protesten volgens artikel 92 en 93.

Protesten volgens artikel 92 moeten ingediend worden bij de desbetreffende arbiter of bij de dienstdoende wedstrijdleider binnen een half uur na het voorlezen van de uitslag. Later worden deze protesten niet meer in behandeling genomen.

Indien beide paren nog aanwezig zijn op het moment dat het protest wordt ingediend, wordt het protest op de avond zelf afgehandeld, volgens de volgende procedure:

 • De arbiter of wedstrijdleider meldt dat er geprotesteerd is aan de niet protesterende partij.
 • De arbiter meldt het protest bij de wedstrijdleider.
 • De wedstrijdleider stelt een protestcommissie samen. In deze protestcommissie zitten bij voorkeur niet betrokken arbiters. Om een eventuele protestcommissie onbevooroordeeld zijn werk te laten doen, zal elke arbiter in eerste instantie zelfstandig zijn besluit nemen. Eventuele geraadpleegde arbiters nemen in ieder geval geen zitting in de protestcommissie.
 • De protestcommissie hoort de arbiter, de protesterende partij en de niet- protesterende partij.
 • De protestcommissie komt daarna in alle rust tot een uitspraak. De wedstrijdleider ziet toe dat dit in alle rust gebeurt.
 • De protestcommissie deelt de uitspraak onder vermelding van de gronden voor de uitspraak mee aan de wedstrijdleider, de arbiter en beide betrokken partijen.

Indien één van beide paren al weg was op het moment van protesteren, dient het protest schriftelijk afgehandeld te worden. Onder leiding van de arbiter wordt dan een protestformulier ingevuld. Het protest wordt dan zo snel mogelijk door de protestcommissie schriftelijk behandeld.

Mocht één van de partijen het niet eens zijn met de uitspraak van de protestcommissie, dan staat het deze partij vrij om in beroep te gaan bij de protestcommissie van het district. In dat geval zal (opnieuw) een protestformulier moeten worden ingevuld. De oorspronkelijke arbiter is hiervoor verantwoordelijk.

 1. Verlenging protesttijd artikel 79 lid C.

De uitslag van de zitting wordt direct na afloop voorgelezen en is uiterlijk de volgende dag op internet geplaatst. Het voorlezen dient conform artikel 79 lid C1 als publicatie te worden beschouwd. De termijn voor correcties van foutieve scores wordt conform artikel 79 lid C2 verlengd tot 3 dagen. Dit betekent dat de termijn voor de dinsdagavond-wedstrijden verstrijkt op vrijdagavond 24.00 uur. Voor de donderdagavond-wedstrijden verstrijkt de termijn op zondagavond 24.00 uur. Deze regeling is niet van toepassing op speciale drives. Daar blijft de termijn voor score-correcties gehandhaafd op 30 minuten na publicatie.

Een verzoek tot scorecorrectie dient u uitsluitend in bij de wedstrijdleider van de speelavond, niet bij degene die de PC-dienst heeft of de beheerders van de website. Op de site van Bod’84 is hiervoor een formulier beschikbaar, dat automatisch per mail bij de wedstrijdleider van de betreffende speelavond terecht komt. www.bod84.nl/vragen/aan-de-wl/

 1. Dupliceermachine

In principe wordt bij alle zittingen gebruik gemaakt van de dupliceermachine. De TC mag besluiten hiervan af te wijken. Het gebruik van de dupliceermachine houdt in dat de spellen voor aanvang niet meer geschud mogen worden. De spelboards mogen nooit op de grond worden gelegd.

 

 1. Meesterpunten

Voor alle wedstrijden, die daarvoor in aanmerking komen, worden meesterpunten aangevraagd bij de NBB. De TC mag besluiten hiervan af te wijken.

 

 1. Procedurele straffen

Indien de wedstrijdleider het conform artikel 90 en 91 nodig vindt een procedurele straf in de vorm van punten uit te delen wegens een lichte overtreding, dan brengt hij 1% op de zitting score in mindering. Bij zwaardere overtredingen of herhaalde lichtere overtredingen kan hij een zwaardere straf uitdelen.

 

 1. Slotbepaling

In alle gevallen waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de TC. Daar waar het voorlopig reglement onredelijk uitpakt kan de TC besluiten het reglement met terugwerkende kracht aan te passen.

Enkele belangrijke spelregels  

 1. Een verzoek om arbitrage hoort u nooit op te vatten als onsportief gedrag. Juist het accepteren van onregelmatigheden betekent onterecht nadeel voor de overige paren!
 2. Spelers dienen zich tijdens de wedstrijd bij de beslissing van de WL of arbiter neer te leggen. Indien zij tegen een beslissing in beroep willen gaan zal de arbiter behulpzaam zijn bij het behandelen hiervan. De TC zal in dat geval een Protest Commissie (PC) samenstellen om het protest in behandeling zal nemen. De behandeling van een protest door de PC is kosteloos. Mocht na een uitspraak van de PC alsnog hoger beroep worden aangetekend, dan zal de arbiter conform het gestelde in het “Protestreglement”, behulpzaam zijn bij de verdere procedures, waaraan mogelijk wél kosten zijn verbonden.
 3. Iedere speler dient aan het begin van iedere ronde ongevraagd zijn systeemkaart aan zijn rechtertegenstander aan te bieden. Het ontbreken van een systeemkaart kan tot nadelige arbitrale beslissingen leiden.
 4. De systeemkaart dient een volledige weergave van alle afspraken met betrekking tot het bieden en spelen te bevatten.
 5. De WL kan vorderen dat spelers hun systeemkaart aanvullen met ontbrekende informatie.
 6. Bij het bieden maakt iedere speler gebruik van biedboxen.
 7. De stopregel is verplicht. De speler legt eerst de STOP-kaart voordat hij of zij een sprongbod doet en legt direct daarna de biedkaart neer. Op dat moment geeft hij of zij de linkertegenstander de opdracht tien seconden te wachten, voordat deze tegenstander mag bieden. De bedoeling is dat de tegenstander,die misschien niet voorbereid is op het sprongbod, nu tenminste tien seconden kan denken, zonder dat het iemand opvalt. Dit beschermt de partner van de tegenstander omdat die nu niet kan zien of de linkertegenstander twee of tien seconden heeft moeten nadenken over zijn of haar bod. Overtreding van deze regel kan worden behandeld als een ongeoorloofde inlichting aan de partner van de overtreder.
 8. Alerteren is verplicht, overeenkomstig de richtlijnen van de NBB. De bedoeling van alerteren is de tegenstander attent te maken op afspraken die voor de tegenspelers niet onmiddellijk duidelijk zijn.

Ingangsdatum Dit reglement is van toepassing in het seizoen 2017 – 2018. Het reglement is een voorlopig reglement en kan worden aangepast gedurende het seizoen. Dit om de invoering van het rankingsysteem zo goed mogelijk te ondersteunen. In de voorjaars ALV van 2018 wordt een nieuw reglement voor de volgende seizoenen vastgesteld.  Dit alles conform het besluit van de ALV op april 2017.