Home » Ledenservice » ABC-tje

ABC-tje

Aanvang clubavond of -middag:

De clubavonden starten om 19.45 uur en de -middagen starten om 13.30 uur. Iedereen wordt dringend verzocht minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Algemene Leden Vergadering (ALV):

Vergadering van alle leden van BOD’84 waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde algemeen, financieel en sociaal beleid. De ALV wordt 2 maal per jaar bijeengeroepen, 1 maal in april en 1 maal in november.

Afmelden speelmoment:

Iedereen die verhinderd is moet zich UITERLIJK twee uur vòòr aanvang van het speelmoment afmelden via de website:

Maandag            https://bod84.nl/afmelden-maandag/

Dinsdag               https://bod84.nl/formulieren/afmelden-dinsdag/

Donderdag         https://bod84.nl/formulieren/afmelden-donderdag/

Arbiter:

“Bevoegde arbiter die is opgeleid om fouten en geschillen aan tafel op te lossen met het doel om eventueel nadeel door een overtreding te corrigeren en zo nodig een arbitrale score vast te stellen op een spel.”

Arbitrage:

Uitspraak van een (gediplomeerd) arbiter ter correctie van een vastgestelde onregelmatigheid. Het inroepen van een arbiter wordt niet gezien als onsportief; in iedere sport is een scheidsrechter die bepaalt wat volgens de regels nog kan en wat niet.

Bestuur:

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de voorzitter van de Technische Commissie en een algemeen lid.

BODje:

Naam van het clubblad. Het BODje verscheen voorheen circa 4 maal per jaar en bevatte naast standen en uitslagen ook verslagen en andere wetenswaardigheden. Deze zaken staan tegenwoordig op de internetsite van de club: www.bod84.nl. Eens per jaar wordt nog een Info-bodje uitgegeven met het speelschema voor het komende jaar, ledenlijsten en namen van de bobo’s.

Bridgemate:

Computer kastje dat gebruikt wordt tijdens clubavonden en drives om de scores per paar te registreren. Aan het einde van de zitting worden de geregistreerde scores ingelezen in de computer en wordt de uitslag bepaald. Die uitslag krijg je ook doorgestuurd via e-mail.

Butlercompetitie:

Speciale serie in de parencompetitie waarbij de score van ieder paar berekend wordt op de wijze van een viertallen-telling. Ieders score wordt vergeleken met een gemiddelde score. In de berekening van deze gemiddelde score zijn de hoogste en laagste score weggelaten om excessen te vermijden. De score wordt berekend in IMPen (zie aldaar) en niet in procenten.

Cafédrive:

Open bridgetoernooi georganiseerd door leden van BOD’84 en BC Houten waarbij de speeltafels opgesteld staan in een aantal horecagelegenheden rond Het Plein in het oude dorp. Iedere gelegenheid wordt door elk paar aangedaan. De toernooivorm is een parenwedstrijd met topintegraal telling. Deze drive is open voor alle bridgers, maar BOD’84 en BC Houten leden kunnen eerder inschrijven dan niet-leden van deze clubs.

Clubcompetitie:

De clubcompetitie van BOD’84 is onderverdeeld in verschillende periodes. Als rode draad loopt een topintegraal competitie (zie aldaar) door het seizoen. Een van de periodes wordt traditioneel gespeeld als viertallencompetitie.

Clubkampioenschap:

Het clubkampioenschap wordt bepaald aan de hand van kampioenschapspunten die per avond te verdienen zijn. Hoe hoger de groep, hoe meer punten te verdienen zijn. Clubkampioen is het paar dat aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft verzameld.

Contributie:

Contributie is verschuldigd per verenigingsjaar, dat van januari t/m december loopt en dient direct betaald na ontvangst van de rekening.

Drive:

Ander woord voor eendaags bridgetoernooi.

Externe competitie:

Bridgecompetitie georganiseerd door het district Utrecht of de Nederlands Bridge Bond. Ieder jaar neemt BOD’84 deel aan de districtsviertallen competitie.

Feestdrive: Speelavonden die geen onderdeel uitmaken van de clubcompetitie. Deze avonden worden georganiseerd rond de feestdagen (kerstmis en Pasen) dan wel in de schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Op deze avonden zijn prijzen te winnen.

Fiets-thuis-bridgedrive:

Parenwedstrijd waarbij de speeltafels staan opgesteld bij de deelnemers thuis. De gastheer en/of gastvrouw blijven thuis en ontvangen elke ronde een nieuw paar. De paren die op bezoek komen worden geacht zich per fiets door Houten te verplaatsen. Deze drive is open voor BOD’84 leden en invitees en vindt in principe plaats op de eerste zaterdag van oktober.

Houten:

De gemeente waar BOD’84 is gevestigd.

IMPen:

International Match Points. Vergelijkingsmethode voor scores waarbij punten (matchpoints) worden gescoord volgens een vastgestelde tabel. Aanvankelijk zijn de gekozen intervallen klein, maar hoe groter de verschillen, hoe groter de intervallen per matchpoint worden. Deze telling geeft dus meer gewicht aan het behalen van het contract dan aan een enkele overslag zoals in de traditionele parenwedstrijd (zie aldaar).

Individueel toernooi:

Wedstrijd welke in de vorm van een parenwedstrijd wordt gespeeld. Echter iedere ronde wordt niet alleen van tegenstander en spellen gewisseld, ook krijgt men een nieuwe partner. De wedstrijd wordt eind december op een zaterdag georganiseerd en beslaat 2 dagdelen. Tijdens het toernooi wordt een gezamenlijke maaltijd genuttigd. Deze drive is open voor BOD’84 leden en genodigden.

Info-BODje:

Speciale uitgave van het clubblad met daarin de bestuurssamenstelling, ledenlijst (naam, adres, telefoon), indeling clubcompetitie voor het gehele seizoen en het zaaldienstrooster. Het Info-Bodje verschijnt vlak voor de start van een nieuw speelseizoen.

Jubileum:

Iedere vijf jaar viert BOD’84 haar lustrum, ook wel Jubileum genoemd.

Leden:

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden (jonger dan 25 jaar), aspiranten (jonger dan 18 jaar), ereleden en begunstigers (zie vrienden van BOD). Op dit ogenblik kent de vereniging twee ereleden, André van Berne en Dimitri Tokmetzis.

Lustrum:

Iedere vijfde verjaardag van de vereniging. Voor de viering hiervan wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd op de begroting. Het lustrum wordt door een speciale commissie voorbereid.

Meesterpunten:

Ratingpunten welke verdiend worden door een hoge klassering te halen in een drive, de clubcompetitie of de externe competitie. Op basis van de behaalde punten kan men een meestergraad verwerven: clubmeester (500 tot 2000 punten), districtsmeester (2000 tot 5000 punten), regionaal meester (5000 tot 9000 punten), Kandidaat bondsmeester (15000 tot 30000 punten), Nationaal meester (30000 tot 60000 punten) en Nationaal meester met kroon (60000 + punten)

Naspelen:

Wanneer aan een tafel niet alle spellen in de gestelde tijd gespeeld kunnen worden bestond voorheen de mogelijkheid aan het eind van de avond 1 spel na te spelen. Naspelen is echter afgeschaft om stipt op tijd klaar te zijn. De WL behoudt wel het recht om naspelen, bijvoorbeeld in geval van overmacht, toch toe te staan.

Opzeggen lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministrateur.

Op tijd spelen:

Per speelronde wordt een bepaalde tijd toegewezen. Normaal is dit 28 minuten voor 4 spellen plus 2 minuten wisseltijd. 5 minuten voor einde van de ronde klinkt een signaal. Spellen die niet voor het einde van de speeltijd (na 28 minuten) zijn afgerond, worden niet meer afgemaakt en de beide paren krijgen 40% voor het betreffende spel. Als het onomstotelijk vaststaat dat één van beide paren debet is aan het niet op tijd kunnen beëindigen van een of meerdere spellen, dan krijgt dat paar 40% en het andere paar 60% voor de niet-gespeelde spellen.

Overtreding:

Onregelmatigheid (meestal per vergissing begaan) tijdens het bieden en/of spelen (voorbeelden: voor de beurt bieden of verzaken). Bij vaststelling van een onregelmatigheid dient terstond de arbiter (zie aldaar) te worden ontboden. Deze zal de onregelmatigheid volgens de spelregels herstellen (compenseren).

Parenwedstrijd:

Wedstrijdvorm waarbij een koppel vergeleken wordt met andere koppels in zijn/haar groep per spel worden de scores per lijn (Noord-Zuid of Oost-West) met elkaar vergeleken. Alle behaalde scores worden op volgorde gezet. Het paar met de laagste score krijgt 0 matchpunten op dat spel. De score er boven krijgt 2 matchpunten, daar boven 4 enzovoorts. Bij gelijke scores worden de punten voor dat aantal scores gedeeld.

De maximaal te behalen score per spel bedraagt dus 2*(N-1), waarbij N het aantal maal is dat het spel is gespeeld. In deze wedstrijdvorm is het behalen van een extra slag dus erg belangrijk (vergelijk met viertallen wedstrijd en IMPen). De uitslag van een avond wordt bepaald door het aantal behaalde punten voor ieder paar te delen door het maximaal te behalen aantal punten ofwel 2*(N-1)*S, waarbij S het aantal gespeelde spellen is. Hiermee wordt het mogelijk paren met elkaar te vergelijken als niet iedereen hetzelfde aantal spellen speelt op een avond (zie stilzittafel).

Ruitenboertoernooi:

Landelijk toernooi voor spelers lager dan hoofdklasse niveau. Via een voorronde op de club plaatsen zich een aantal paren voor de kwartfinale. Hiervan gaat ca 25% door naar de halve finale en daarvan weer 25% naar de landelijke finale.

Slemkampioenschap: Kampioenschap behaald door de speler die de meeste slempunten heeft verzameld in een seizoen. Voor een geboden en gemaakt klein slem krijgt men 1 punt, voor een groot slem 2. Down gaan in een slem kost 1 punt (ongeacht het aantal downslagen).

Speelmomenten:

De gewone clubcompetitie wordt afgewerkt op hetzij de dinsdag- hetzij de donderdagavond of op de maandagmiddag.

Spelregels:

BOD’84 speelt volgens de officiële spelregels van de Nederlandse Bridgebond, zie ook het Wedstrijdreglement.

Stilzittafel:

Indien bij een parenwedstrijd een oneven aantal paren deelneemt, zal elke ronde een paar niet mee kunnen spelen. Dit wordt een stilzittafel genoemd. De score van de paren die een stilzittafel in hun schema hadden wordt dus berekend over minder spellen dan de paren die geen stilzittafel hadden (zie ook parenwedstrijd).

Technische commissie:

Commissie van leden van BOD’84 die voor het materiaal en de clubcompetitie zorgen. Kortweg de TC.

Topintegraal:

Wedstrijdvorm (parenwedstrijd) waarbij de paren niet binnen de gebruikelijke groep spelen, maar willekeurig worden ingedeeld. In alle groepen worden dezelfde spellen gespeeld. Er wordt dus geen uitslag per groep gemaakt, maar 1 totaal uitslag voor de gehele club.

Viertallenwedstrijd:

Wedstrijdvorm waarbij 2 teams van elk 2 paren tegen elkaar spelen. Van elk team speelt een paar in de NZ richting tegen een paar van de tegenpartij in de OW richting. Per spel wordt de teamscore berekend uit de som van de NZ en OW scores. Dit saldo wordt omgerekend in IMPen (zie ook aldaar). Negatieve scores worden vertaald in IMPen voor de tegenpartij. Het IMPen saldo aan het eind van de wedstrijd bepaalt de uitslag in wedstrijdpunten (zie aldaar).

Vrienden van BOD:

Begunstigers van de vereniging. Meestal oud-leden die een binding met de vereniging willen houden. Zij ontvangen het clubblad en zijn gerechtigd deel te nemen aan de feestdrives.

Website:

www.bod84.nl<http://www.houten.com/BOD84>,  internetadres waar informatie over BOD’84 te vinden is.

Wedstrijdleider (WL):

Degene die de clubavond leidt. De wedstrijdleider is er voor wedstrijd-technische zaken (indeling, speeltijd, etc.). Andere zaken worden behandeld door een arbiter.

Wedstrijdpunten:

Uitslag van een viertallen wedstrijd. De uitslag wordt bepaald aan de hand van het IMPen saldo. In principe zijn per wedstrijd 30 punten te verdelen, dus een gelijkspel (IMPen saldo 0 tot 2) komt uit op 15 – 15. De winnende partij kan echter niet meer dan 25 wedstrijdpunten behalen, de verliezende partij wel minder dan 5. De grootste overwinning wordt daarmee dus 25 – 0.

Winterdrive:

Parenwedstrijd georganiseerd door BOD’84 op de laatste zaterdag in januari. De winterdrive wordt gespeeld in 2 zittingen. De uitslagberekening gaat topintegraal (zie aldaar). Tussen de 2 zittingen door wordt een maaltijd in de vorm van een winterbuffet genoten. Deze wedstrijd is open voor alle bridgers.

Wedstrijdreglement:

Reglement waarin beschreven staat hoe de interne competitie is ingericht. Hierin is onder andere informatie te vinden over promotie & degradatie, kampioenschapspunten en regelingen bij het invallen.

Zaaldienst:

Corvee voor de leden van BOD’84 waarbij de speelzaal aan het begin van de avond speelklaar wordt gemaakt (klaarzetten van de tafels met kleedjes, tafelboards en biedingboxen) en aan het eind van de avond wordt opgeruimd. Minder vitale leden van BOD’84 kunnen op verzoek worden vrijgesteld van zaaldienst.

Zomeravond bridge:

Losse bridgeavonden welke gespeeld worden in de vorm van een parenwedstrijd in poules met willekeurige indeling. Inloop-wedstrijden waaraan ook niet-leden kunnen meedoen. Deze avonden worden gedurende de maanden juni, juli en augustus georganiseerd als de clubcompetitie stil ligt. De organisatie is in handen van leden van BOD’84. E.e.a. vindt plaats in “The Dome vanaf 19.45 uur, per avond is men een kleine bijdrage verschuldigd en zijn er prijzen (in natura) te winnen.